menu
Kontakt
email: arkom@kawaiherbata.com
tel. (22) 371 46 37
tel. 502 858 007

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin ważny jest od dnia 24.05.2018 roku.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem URL www.kawaiherbata.pl. Właścicielem Sklepu internetowego jest:

  Arkom Łukasz Zawadzki
  ul. Wspólna 35c
  05-250 Słupno

  NIP: 1132335229
  REGON: 017439620
  email: arkom@kawaiherbata.com
  tel.: 22 371 46 37

  Adres do korespondencji:
  Arkom Łukasz Zawadzki
  Żeromskiego 50c
  05-250 Słupno

  Rachunek bankowy: PKO BP 50 1020 5558 1111 1783 8170 0066

 

 1. DEFINICJE:

 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.kawaiherbata.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej łącznie z określeniem przewoźnika i koszty dostawy, które znaleźć można pod adresem https://kawaiherbata.com/pomoc/koszty_wysylki/

 • Dowód zakupu – np. paragon, faktura, rachunek, które wystawione są zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 • Sprzedawca – Arkom Łukasz Zawadzki.

 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego.

 • Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 • Koszyk – lista produktów zamawianych z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Zamówienie określa rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania produktu i dane Kupującego.

 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.

 • Konto – to spersonalizowana witryna zawierająca profil i dane Użytkownika dokonane podczas rejestracji w sklepie internetowym. Za pośrednictwem tego konta użytkownik może korzystać z określonych usług Sklepu internetowego i dokonywać indywidualnych zamówień.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Składając zamówienie oraz rejestrując się w Sklepie internetowym klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja ta jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupu towaru w Sklepie internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

 5. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „koszyka zamówienia”.

 7. Zamówienie jest przyjęte jest do realizacji w przypadku:

  • wysłania zamówienia z opcją odbioru osobistego lub przesyłki pobraniowej

  • wpłynięcia środków na konto firmowe

  • potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu

 8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu kawaiherbata.com potwierdzającą wysłanie zamówienia.
 9. Kawaiherbata.com w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 10. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone oraz spełnienia warunków zawartych w punkcie nr IV.6 regulaminu.

 11. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

 12. Prezentowane w Sklepie internetowym zdjęcia towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,

 • przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, z włączonymi cookies oraz Javascript,

 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 • monitora lub wyświetlacza odtwarzającego kolory, o zalecanej rozdzielczości 1024x768.

 

 1. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego kawaiherbata.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  2. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

  3. Kontrahenci hurtowi po otrzymaniu danych do logowania mają dostęp do cen hurtowych netto oraz brutto.

  4. Kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto kawaiherbata.com, przelewem online za pośrednictwem serwisu www.PayU.pl lub przy odbiorze osobistym.

  6. Każda transakcja potwierdzona jest paragonem lub fakturą VAT.

  7. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, który podaje wówczas wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury i który wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

 

 1. PRZESYŁKI

  1. Sklep internetowy Kawaiherbata.com pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie www.kawaiherbata.com/pomoc/koszty_wysylki.

  2. Towary zakupione w sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

   • za pośrednictwem firmy kurierskiej

   • za pośrednictwem Poczty Polskiej

   • do paczkomatów InPost

  3. Dostawa towaru realizowana jest na terytorium Polski.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad

 

 1. REKLAMACJE, ZWROTY. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności co do towarów zakupionych w Sklepie internetowym.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się kawaiherbata.com za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 3. Zgłaszając reklamacje należy podać imię i nazwisko zamawiającego, opisać przedmiot reklamacji. Dobrze jest dysponować dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury VAT) dołączonym do przesyłki.

 4. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 5. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj(załącznik nr 1).

 6. Zwroty prosimy kierować na adres podany w dziale kontakt. z dopiskiem „zwrot”. Zwrot płatności nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia doręczenia towaru.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, który szacowany jest podczas składania zamówienia.

 8. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem danych osobowych jest firma Arkom – Łukasz Zawadzki

   2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką prywatności sklepu internetowego kawaiherbata.com

   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.

   4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z zasadami określonymi w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w Polityka prywatności, która znajduje się na stronie naszego Sklepu internetowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego prosimy przesyłać na adres arkom@kawaiherbata.com 

 2. Sklep internetowy Kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu lecz nie dotyczy to przyjętych zamówień. Przyjęte zamówienia objęte są regulaminem z chwili złożenia zamówienia.

 3. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczeni stosownego komunikatu na stronie internetowej www.kawaiherbata.com

 4. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą, „Arkom - Łukasz Zawadzki”, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.

 7. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego prosimy przesyłać na adres arkom@kawaiherbata.com 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Arkom Łukasz Zawadzki

Sklep internetowy
ul. Wspólna 35c
05-250 Słupno

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ……………………………………………………………..

 2. …………………………………………………………….

 3. …………………………………………………………….

Nabytych od Państwa na podstawie umowy sprzedaży z zamówienia nr ………………………….

Data odbioru dnia ……………………………..r.

Środki proszę zwrócić za pomocą:

Przelewu

Na poniższy rachunek w banku …………………………………………

_ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ………………………………………………………………………………………………………

e-mail i nr telefonu konsumenta ………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta (w formie papierowej lub

internetowo podpisem kwalifikowanym)

Data: ……………………………………..

Zgodnie z Art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży wytworzonych wobec specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego.

 

 

  

 
Logowanie »
Rejestracja »
Rejestracja »
Brak produktów w koszyku